Kontrola zarządcza

Kontrola zarządcza podstawy prawne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1870)

Zarządzenie nr 474 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Zarządzenie Nr 8/2013 Dyrektora II LO z dnia 29.03.2013 r. załącznik Nr 3 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji zarządzania ryzykiem w II LO w Piotrkowie Trybunalskim”.

Zarządzenie Nr 8/2013 Dyrektora II LO z dnia 29.03.2013 r. załącznik Nr 2 w sprawie wprowadzenia „Systemu Kontroli Zarządczej”.

W jednostce wprowadzono procedury kontroli zarządczej.

Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny, i terminowy. Zadaniem kontroli zarządczej wskazanym w ustawie o finansach publicznych jest zapewnienie:

  • Zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
  • Wiarygodność sprawozdań,
  • Ochrony zasobów,
  • Przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
  • Efektywności i skuteczności przepływu informacji,
  • Zarządzania ryzykiem.

24.03.2011 - kontrola zarządcza w zakresie prawidłowości realizowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz gospodarowania mieniem w 2010 roku.

Podmiot udostępniający informację:
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piotrkowie Trybunalskim
odpowiada: Bożena Janowska
data: 25-09-2017
wytworzył: Paweł Bąkiewicz
data: 25-09-2017
data: 25-09-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 21-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 697