Przedmiot działalności i kompetencje

Kształcenie i wychowanie

Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Szkoła kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Międzynarodowym Pakiecie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

Szkoła:

 1. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 2. Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 3. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
 4. Realizuje:
  • programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,
  • ramowy plan nauczania;
 5. Realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, określone w odrębnych przepisach
 6. Umożliwia uzyskanie świadectw lub dyplomów państwowych. (Por. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, Dziennik Ustaw. Rok: 2017. Pozycja: 59)
Podmiot udostępniający informację:
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piotrkowie Trybunalskim
odpowiada: Bożena Janowska
data: 25-09-2017
wytworzył: Paweł Bąkiewicz
data: 25-09-2017
data: 25-09-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 417