KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rejestry, ewidencje, archiwa

Podstawa prawna

 1. Statut Szkoły.
 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania.
 3. Instrukcja Kancelaryjna II LO i Instrukcja o Składnicy Akt w II LO

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 stycznia 2017r. w sprawie świadectw , dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017r. ,poz.170 )

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. z 2016 r. ,poz.922 )

Ustawa z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (tekst jedn.Dz. U. z 2016 r. ,poz.1943)

Ustawa z dnia14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz. U. z2017 r.,poz 59 )

W szkole prowadzone są rejestry, ewidencje, archiwa:

 • Księga zarządzeń dyrektora szkoły,
 • Księgi inwentarzowe,
 • Rejestr pracowników,
 • Ewidencja akt osobowych pracowników
 • Ewidencja zastępstw, tego nie wiem robi to dyrektor
 • Protokoły Rad Pedagogicznych , Rady Rodziców,
 • Ewidencja zajęć pozalekcyjnych, tego nie wiem robi to dyrektor
 • Księga uczniów,
 • Księga druków ścisłego zarachowania
 • Rejestr legitymacji szkolnych, ubezpieczeniowych pracowników
 • Rejestr legitymacji pracowniczych,
 • Rejestr korespondencji sekretariatu
 • Ewidencja czasu pracy pracowników niepedagogicznych
 • Ewidencja pieczęci i pieczątek,
 • Ewidencja wyjść ,
 • Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego,
 • Rejestr wypadków przy pracy i wypadków uczniów,
 • Archiwum dokumentacji szkolnej.
 • Ewidencja nieobecności w pracy,
 • Ewidencja urlopów,
 • Ewidencja osób korzystających z Funduszu Socjalnego,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń,
 • Rejestr wydanych świadectw ukończenia liceum,
 • Rejestr wycieczek szkolnych.

Nauczyciele i pracownicy szkoły mogą ustnie zgłosić prośbę o wgląd na miejscu do dokumentów dotyczących spraw osobistych lub szkolnych z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Dokumentacja klasowa

 • Dzienniki lekcyjne,
 • Sprawdziany, prace klasowe, testy,
 • Zeszyty uwag,
 • Protokoły z zebrań klasowych.

Powyższe dokumenty nauczyciel może udostępnić rodzicom z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Dokumenty szkolne znajdujące się na poniższej liście są udostępnione do wglądu na stronie BIP 2 LO i w bibliotece szkolnej:

 • Statut Szkoły,
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania,
 • Podstawy Programowe,
 • Protokoły Rady Rodziców

Wydawanie zaświadczeń i duplikatów

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005r w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności z wykonywanie tych czynności. (Dz. U z 2005 r Nr 58 poz. 504 z póź. zm.)

 1. Szkoła wydaje świadectwa, zaświadczenia, dyplomy i inne druki szkolne według zasad określonych w wyżej wymienionym rozporządzeniu.
 2. Na wniosek ucznia lub absolwenta, szkoła może wydać zaświadczenia dotyczące uczęszczania do II LO.

Zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach

Dokumenty udostępnia się powoływanym do tego organom kontrolującym po przedstawieniu upoważnienia na terenie placówki.

Podmiot udostępniający informację:
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piotrkowie Trybunalskim
odpowiada: Bożena Janowska
data: 29-09-2017
wytworzył: Bożena Janowska
data: 29-09-2017
data: 29-09-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 21-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 793