Rejestry, ewidencje, archiwa

Podstawa prawna

 1. Statut Szkoły.
 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania.
 3. Instrukcja Kancelaryjna II LO i Instrukcja o Składnicy Akt w II LO

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 stycznia 2017r. w sprawie świadectw , dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017r. ,poz.170 )

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. z 2016 r. ,poz.922 )

Ustawa z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (tekst jedn.Dz. U. z 2016 r. ,poz.1943)

Ustawa z dnia14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz. U. z2017 r.,poz 59 )

W szkole prowadzone są rejestry, ewidencje, archiwa:

 • Księga zarządzeń dyrektora szkoły,
 • Księgi inwentarzowe,
 • Rejestr pracowników,
 • Ewidencja akt osobowych pracowników
 • Ewidencja zastępstw, tego nie wiem robi to dyrektor
 • Protokoły Rad Pedagogicznych , Rady Rodziców,
 • Ewidencja zajęć pozalekcyjnych, tego nie wiem robi to dyrektor
 • Księga uczniów,
 • Księga druków ścisłego zarachowania
 • Rejestr legitymacji szkolnych, ubezpieczeniowych pracowników
 • Rejestr legitymacji pracowniczych,
 • Rejestr korespondencji sekretariatu
 • Ewidencja czasu pracy pracowników niepedagogicznych
 • Ewidencja pieczęci i pieczątek,
 • Ewidencja wyjść ,
 • Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego,
 • Rejestr wypadków przy pracy i wypadków uczniów,
 • Archiwum dokumentacji szkolnej.
 • Ewidencja nieobecności w pracy,
 • Ewidencja urlopów,
 • Ewidencja osób korzystających z Funduszu Socjalnego,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń,
 • Rejestr wydanych świadectw ukończenia liceum,
 • Rejestr wycieczek szkolnych.

Nauczyciele i pracownicy szkoły mogą ustnie zgłosić prośbę o wgląd na miejscu do dokumentów dotyczących spraw osobistych lub szkolnych z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Dokumentacja klasowa

 • Dzienniki lekcyjne,
 • Sprawdziany, prace klasowe, testy,
 • Zeszyty uwag,
 • Protokoły z zebrań klasowych.

Powyższe dokumenty nauczyciel może udostępnić rodzicom z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Dokumenty szkolne znajdujące się na poniższej liście są udostępnione do wglądu na stronie BIP 2 LO i w bibliotece szkolnej:

 • Statut Szkoły,
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania,
 • Podstawy Programowe,
 • Protokoły Rady Rodziców

Wydawanie zaświadczeń i duplikatów

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005r w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności z wykonywanie tych czynności. (Dz. U z 2005 r Nr 58 poz. 504 z póź. zm.)

 1. Szkoła wydaje świadectwa, zaświadczenia, dyplomy i inne druki szkolne według zasad określonych w wyżej wymienionym rozporządzeniu.
 2. Na wniosek ucznia lub absolwenta, szkoła może wydać zaświadczenia dotyczące uczęszczania do II LO.

Zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach

Dokumenty udostępnia się powoływanym do tego organom kontrolującym po przedstawieniu upoważnienia na terenie placówki.

Podmiot udostępniający informację:
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piotrkowie Trybunalskim
odpowiada: Bożena Janowska
data: 29-09-2017
wytworzył: Bożena Janowska
data: 29-09-2017
data: 29-09-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 21-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 789